Algemene Voorwaarden Mineke Training & Coaching


Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer
Mineke (W.J.) Betting-Fukking, Bredevoortsestraatweg 12, 7121 BH te Aalten en verder te noemen onder de naam Mineke Training & Coaching.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon die Mineke Training & Coaching opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Overeenkomst
De overeenkomst die Mineke Training & Coaching met opdrachtgever sluit tot het verlenen van diensten, als training en advies.

1.4 opdracht
De opdracht die Mineke Training & Coaching van opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde artikelen.

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Mineke Training & Coaching gesloten overeenkomsten;

2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens Mineke Training & Coaching binden Mineke Training & Coaching uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd;

2.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes worden door Mineke Training & Coaching aangeboden en zijn gedurende 1 maand geldig;

3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal Mineke Training & Coaching de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten;

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21 % BTW) en eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;

4.2 De prijs die Mineke Training & Coaching heeft opgegeven voor werkzaamheden die door Mineke Training & Coaching worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeenkomen specificaties;

Artikel 5 Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten

5.1 Mineke Training & Coaching stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever moet uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen ingediend hebben bij Mineke Training & Coaching.

Artikel 6 Annulering

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met Mineke Training & Coaching te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor Mineke Training & Coaching ontstane schade vergoedt:

  • wanneer annulering plaatsvindt in de periode van 7 dagen of korter voor aanvang van de overeenkomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd,
  • Wanneer de annulering plaatsvindt 8 of meer dagen voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 70% van het overgekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling krijgt opdrachtgever een boete factuur. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Mineke Training & Coaching is vereist;

7.2 Mineke Training & Coaching is gerechtigd tot incasso over te gaan, waarbij proceskosten voor rekening zijn van opdrachtgever.

Artikel 8 Inschakeling derden

8.1 Indien zulks naar het oordeel van Mineke Training & Coaching redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is Mineke Training & Coaching gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. Mineke Training & Coaching blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst;

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Mineke Training & Coaching mogen het cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig andere intellectueel recht worden aangewend;

9.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Mineke Training & Coaching mag niets van het door Mineke Training & Coaching aangereikte gedachtegoed in enig retrievalsystem worden opgenomen.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Mineke Training & Coaching en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

10.2 De geheimhouding van Mineke Training & Coaching betreft eveneens de gevallen waarin binnen training of advies een cliënt, niet zijnde opdrachtgever geheimhouding verlangt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Mineke Training & Coaching

11.1 Mineke Training & Coaching is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor schade of zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever bij het laten verrichten van diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.

11.2 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande artikelen, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mineke Training & Coaching te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Mineke Training & Coaching aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mineke Training & Coaching in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Mineke Training & Coaching in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Mineke Training & Coaching, zal opdrachtgever Mineke Training & Coaching vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Mineke Training & Coaching alle schade vergoeden die Mineke Training & Coaching lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien Mineke Training & Coaching door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

12.3 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Mineke Training & Coaching als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4 Mineke Training & Coaching zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.